?Ö¬†e?er napada Sremce

Sremska Mitrovica – Sa osam odsto stanovnika obolelih od še?erne bolesti sa tendencijim daljeg rasta, Srem kao region ubedljivo vodi u Vojvodini, a samo na teritoriji mitrova?ke opštine, prema podacima Društva za borbu protiv še?erne bolesti ima više od 7.000 registrovanih dijabeti?ara, od kojih je 400 na insulinskoj terapiji, a 30 odsto ?ine mladi ispod 30 godina starosti.

– Zabrinjava podatak o 30 novootkrivenih slu?ajeva dijabetesa mese?no, pri ?emu je u porastu upravo dijabetes kod mladih osoba. Gojaznost kod dece i omladine nastala kao rezultat nepravilne ishrane i slabe fizi?ke aktivnosti jedan je od glavnih izaziva?a dijabetesa – napominje endokrinolog dr Jelica Malenkovi?.
Poznato je da loši uslovi života, nepravilna ishrana posebno karakteristi?na za stanovnike Vojvodine, koja obiluje ugljenim hidratima, kao i stres, uzrokuju ekspanziju še?erne bolesti.
– Akcenat mora biti na ranom otkrivanju bolesti, jer su prve godine adekvatnog le?enja najvažnije da bi se bolest držala pod kontrolom i komplikacije koje je prate odložile što je mogu?e kasnije – kaže dijabetolog dr Anica Cvetin?anin.

Merenje nivoa še?era u krvi
Ona podse?a da je u tom smislu dobre rezultate davala je kontrola še?era u krvi kod celokupnog stanovništva, koja je bila obavezna, a obavljala se zajedno sa fluorografisanjem. Ali, to je poslednji put ra?eno 1981. godine.
– Dijabetes je specifi?na bolest jer u po?etku za obolelog deluje bezopasno, me?utim, ako se striktno ne pridržava propisane terapije, uz poseban režim ishrane i redovnu fizi?ku aktivnost, dolazi do slepila, trajnih ošte?enja krvnih sudova, bubrega i drugih organa, sa velikim komplikacijama i nesagledivim posledicama – upozorava Cvetin?aninova.
Kroz savetovalište za dijabetes koje u Mitrovici postoji ve? 40 godina, a od prošle godine radi pri mitrova?kom Domu zdravlja u dispanzeru na Savi dnevno pro?e oko 50 pacijenata.
– Savetovalište za dijabetes radi svakim radnim danom od sedam do 14 sati. Pacijenti dolaze bez zakazivanja, sa datumom navedenim u njihovim zdravstvenim knjižicama, pri ?emu im se svi laboratorijski nalazi rade ovde, bez nepotrebnog gubljenja vremena. Redovni pregledi uklju?uju i merenje telesne težine, krvnog pritiska, kao i odre?ivanje indeksa centralne i ukupne gojaznosti. Redovno držimo i predavanja o zna?aju pravilne ishrane – navodi Zorica Vu?kovi?, glavna sestra u Savetovalištu za dijabetes, naglašavaju?i dobre rezultate koje postižu mobilni timovi rade?i na terenu.

[Beta, Blic Vojvodina, 24.11.2009.]

 

Pročitaj više …

6. srpski kongres o še?ernoj bolesti

6. srpski kongres o še?ernoj bolesti održa?e se od 6. do 10. decembra 2009. godine u Sava Centru.

Glavne teme Kongresa
Epidemiologija, javno zdravlje i dijabetes
Bazi?na istraživanja dijabetesa i komplikacija
Novine u dijagnostici i terapiji dijabetesnog metaboli?kog stanja
Rana detekcija i prevencija dijabetesa
Komplikacije dijabetesa: novine u dijagnostici, terapiji i mogu?nostima prevencije

Posebni programi
Medicinska sestra kao deo tima za dijabetes
živeti sa dijabetesom

Oblici rada Kongresa
Plenarna predavanja
Simpozijumi
Oralne prezentacije
Posterske prezentacije
Panel diskusije

Glavni organizator:
Odbor za še?ernu bolest Endokrinološke sekcije SLD

Koorganizatori:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odbor za multidisciplinarna istraživanja še?erne bolesti SANU

Organizatori posebnih programa:
Udruženje medicinskih sestara u dijabetesu
Udruženje za edukaciju dijabeti?ara Srbije
Savez društava za borbu protiv še?erne bolesti Srbije
Dijabetološki savez Srbije

Izvršni organizator:
Sava Centar

Detaljne informacije o Kongresu i preliminarni program predavanja možete pogledati na oficijelnom sajtu.

[Diabeta.net, 25.11.2009.]

 

Pročitaj više …

“Uve?anje” od 18.11.2009.

 

 

Od še?erne bolesti u svetu boluje 246 miliona ljudi, a stru?njaci Svetske zdravstvene organizacije predvi?aju da ?e se do 2025. godine, broj obolelih približiti cifri od ?ak 400 miliona.

Upravo zato Generalna skupština Ujedninjenih nacija usvojila je rezoluciju o posebnoj strategiji borbe protiv Dijabetesa jer je ocenjeno da rastu?a pandemija ove bolesti, preti da nadvlada zdravstvene resurse pojedina?nih zemalja i dovede u pitanje njihov ekonomski razvoj.

Ovo je i prva rezolucija vezana za jednu nezaraznu bolest, a sve države u svetu su pozvane da što pre formiraju efikasne nacionalne strategije prevencije dijabetesa.

U Srbiji od dijabetesa boluje oko pola miliona ljudi, ta?nije broj se pretpostavlja, jer Nacionalni registar ove bolesti još nije oformljen do kraja. Kako spre?iti ovako visoku stopu obolevanja i šta se po tom pitanju ?ini u Srbiji? Koliko su danas sami dijabeti?ari zadovoljni brigom o njima i svojim položajem u zdravstvenom sistemu Srbije?
Gosti:
1. Stela Prgomelja, pacijent i ?lan Društva za borbu protiv še?erne bolesti Beograd
2. Prof. dr Nebojša Lali?, predsednik Republi?ke stru?ne komisije za dijabetes Ministarstva zdravlja
3. Jasna Ljolji?, zamenik direktora Sektora za medicinske poslove u RZZO-u
4. Dragan Neši?, pacijent i ?lan Društva za borbu protiv še?erne bolesti Sremski Karlovci

[B92, 20.11.2009.]

 

 

Pročitaj više …

Predavanja na Kolarcu

Predavanja na Kolarcu (Studenstki trg 5) održa?e se u maloj sali, sa po?etkom od 17 ?asova.

Program za 20.11. – petak
?Ö¬†TA JE NEOPHODNO ZNATI O DIJABETESU? – prof. dr Georgina Pudar
DIJABETESNO STOPALO ?¢‚Ǩ‚čú UZROK I POSLEDICE – prof. dr Zorica ?aparevi?
LE?ENjE HIPERBARI?NOM KOMOROM ?¢‚Ǩ‚čú RAZLOZI I NA?IN PRIMENE – prof. dr Tomislav Jovanovi?

Program za 27.11. – petak
KAKO I ZA?Ö¬†TO LE?ITI ?Ö¬†E?ERNU BOLEST – prof. dr Ljiljana Bajovi?
SAVREMENA TERAPIJA DIJABETESA – prof. dr Georgina Pudar

[Diabeta.net, 12.11.2009.]

Pročitaj više …

Novo izdanje “?arobne kuhinje”

Nabavite novo izdanje!

Od pre nekoliko dana možete nabaviti drugo, novo izdanje knjige “?arobna kuhinja – Lakše sa dijabetesom” autorke Violete Oreškovi?.

Knjiga se može kupiti, po ceni od 200 dinara, na slede?e na?ine:
1. na kioscima “?Ö¬†tampe”
2. preko internet knjižare
3. putem e-maila (+ PTT troškovi)
4. na broj telefona 064/63-57-476

Prvo izdanje “?arobne kuhinje” je publikovano u junu ove godine i naišlo je na veliki odziv kako osoba sa dijabetesom, tako i lekara, nutricionista i relevantnih industrijskih subjekata.

U drugom izdanju na?i ?ete nove recepte, od kojih se izdvajaju i oni “egzoti?niji”, kao što su morski plodovi, testenine-paste, a poseban akcenat je dat na poslastice. Kao i u prvom izdanju, i ovde ?ete za svaki recept na?i izra?unate sve potrebne nutritivne podatke, kao i glikemijski indeks i glikemijsko optere?enje.
Recenzenti ovog izdanja su endokrinolog prof. dr Ljiljana Bajovi? i nutricionista dr Slobodanka Babi?.

[Diabeta.net, 09.11.2009.]

Pročitaj više …

Vrti? samo po džepu

Roditeljima koji su podstanari ili su u stambenom kreditu mese?ne uplatnice za vrti? bi?e umanjene za deset odsto. Deci ?e se, bez obzira na ovu novu pogodnost, cena koriš?enja usluga obdaništa obra?unavati i dalje prema prihodima po ?lanu doma?instva. Isti popust ima?e i mališani oboleli od celijakije i dijabetesa, dok ?e roditelji trojki, ?etvorki i duplih blizanaca mese?no izdvajati upola manje novca nego do sada.
Ovo su novine koje donosi novi Pravilnik o uslovima i na?inu ostvarivanja prava na regresiranje troškova u beogradskim obdaništima. Propise je odobrio gradona?elnik Dragan ?Ѭêilas, a osmog dana od objavljivanja u Službenom listu grada Beograda, roditelji ?e mo?i da o?ekuju novi obra?un cena.
– Zloupotrebe i problemi koji su se javljali primenom starog pravilnika bi?e onemogu?eni – kaže Ljiljana Jov?i?, gradski sekretar za de?ju zaštitu. – Pobroja?emo sve prihode porodice koji su od uticaja, a roditelji su u obavezi da jednom godišnje, do aprila teku?e godine, dostave i uverenje Poreske uprave o svim ostvarenim prihodima za prethodnu godinu.
U kategoriju popusta, naglašava Jov?i?eva, za korisnike stambenih kredita ulaze samo oni koji kupuju prvi stan i kao dokaz roditelji bi trebalo da podnesu rešenje nadležne poreske uprave o osloba?anju od pla?anja poreza na promet nepokretnosti, a za podstanare – kopija ugovora zaklnog sa stanodavcem i overena kod nadležnog suda.
Stupanjem na snagu novog pravilnika izmeni?e se i regresna skala, odnosno bi?e ukinut procenat u?eš?a roditelja u ceni od 6,07 odsto, odnosno oni koji su pla?ali 694 dinara, jer je uo?eno da je ovaj iznos nerealno nizak. Ova cifra se dodatno umanjuje kada se uzme u obzir da kada u vrti? ide dvoje dece. Naime, njihove mese?ne uplatnice se tada smanjuju za još 20 odsto po mališanu.

Brojke
20 odsto mališana u gradskim obdaništima pla?a najnižu cenu
2.500 roditelja prijavilo lažne prihode, otkriveno u kontroli

Ostali popusti
Pravo na regresiranje svih troškova boravka u predškolskoj ustanovi imaju i deca ratnih vojnih invalida prve i ?etvrte grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine, kao i deca korisnika materijalnog obezbe?enja porodica, ostvarenog po propisima o socijalnoj zaštiti.
Za samohrane roditelje predvi?eno je da se pre utvr?ivanja prava na regres, prihodi umanjuju za 25 odsto, a zatim se u zavisnosti od broja ?lanova doma?instva, utvr?uje mese?ni iznos.

Ranije u jasle
Od slede?e godine u jaslicama ?e boraviti bebe stare šest meseci u grupama sa sedam polaznika. Pošto im je potrebna posebna ishrana, u obdaništima ?e se pripremiti prostorije koje ?e biti pretvorene u mle?ne kuhinje, najavljuju iz Sekretarijata za de?ju zaštitu.
Zbog toga ?e se iz gradske kase finansirati projekti nevladinih organizacija “Pre prvog koraka”, a uz njihovu pomo? ?e se roditelji pripremati za polazak dece u jasle.
Sekretarijat za de?ju zaštitu planira i uvo?enje petodnevnog programa, pa ?e vrti?i pružati usluge roditeljima koji zbog neredovnog radnog vremena imaju potrebu da ostave decu na pet dana, a po istom principu ?e funkcionisati i ?uvanje mališana na sat.

[Ve?ernje novosti, 02.11.2009.]

Pročitaj više …

Manje gužve na endokrinologiji

U Klini?kom centru Srbije uvedena je nova organizaciona šema na endokrinologiji, koja bi trebalo da smanji gužve i olakša zakazivanje pregleda.

Muke stotina pacijenata koji su u dugim redovima, satima pa i danima, svake poslednje nedelje u mesecu, ?ekali na zakazivanje kontrolnog pregleda na endokrinologiji u Klini?kom Centru Srbije, okon?ane su boljom organizacionom šemom koju je uveo direktor ?Ѭêor?e Bajec.
Me?utim, preoptere?enost Instituta za endokrinologiju i dalje ostaje kao sistemski nerešen problem ?ije su žrtve pacijenti ali i lekari.
Skoro dve godine, zakazivanje kontrolnog pregleda na endokrinologiji u Klini?kog centra, bilo je, prema tvrdnji pacijenata, nemogu?a misija.
Institut za endokrinologiju najuglednija je institucija ovakvog tipa u zemlji i prihvata pacijente iz cele Srbije.
Endokrinolozi se bave masovnim bolestima i gotovo u svakoj oblasti medicine, njihovo mišljenje je nužno.
Priliv pacijenata je ogroman, jer samo od dijabetesa u Srbiji boluje pola miliona ljudi, a ?ak 20 odsto stanovnika u šestoj deceniji boluju od štitaste žlezde.
Lekari ove ustanove, tokom prvih šest meseci ove godine, samo ambulantno su pregledali oko 53 000 pacijenata.

Direktor Instituta za endokrinologiju Svetozar Damjanovi? ukazuje na sistemske probleme koji stvaraju nepotrebne gužve.

?¢‚Ǩ?ìImate stravi?nu navalu pri tome postoji i jedan sistemski nerešen problem što vam do?e ?ovek iz Doma zdravlja sa rezultatima, a uopšte nije pregledan?¢‚Ǩ?ì, kaže Damjanovi?.
?¢‚Ǩ?ìKlini?ki centar jednostavno nije, kako da kažem, institucija koja je pravljena da bude u jednom trenutku Dom zdravlja. Definitivno mora da se uspostavi hijerarhijski odnos i mora da se zna šta radi doktror opšte prakse?¢‚Ǩ?ì, poru?uje on.

Iz domova zdravlja pacijenti neretko dolaze i sa neodgovaraju?im laboratorijskim nalazima, a gužve nastaju zbog hroni?nih bolesnika ?iju je bolest potrebno samo pratiti.
Stru?njaci u Institutu time ne bi trebalo da se bave, jer im to oduzima vreme da se posvete najtežim bolesnicima i onima sa komplikacijama.
Nužno je obnoviti i samu zgradu instituta u koju ?ak pet decenija nije ulagano

“Ta?no je i to da recimo u ovom trenutku od 40 ?¢‚Ǩ‚čú 60 pacijenata sa neuroendokrinim karcinomima u Institutu za endokrinologiju ?eka da se obnovi ili da se napravi deo zgrade gde ?e mo?i da dobiju odgovaraju?u terapiju, odnosno da se primeni specifi?na radioizotopska terapija?¢‚Ǩ?ì, kaže Damjanovi?.

?¢‚Ǩ?ìMi jednostavno više ne možemo da ?ekamo 10 ili 20 godina da nekome do?e u glavu da to mora da se sredi?¢‚Ǩ?ì, kaže on.

Pacijentima ?e se od sada kontrola zakazivati odmah posle obavljenog pregleda. Olakšica ih raduje, ali ostale muke ostaju.
Posebno su nezadovoljni dijabeti?ari koji tvrde da više nema ko da ih posavetuje od kako su ukinita savetovališta, da su administrativne procedure za dobijanje terapije i pomagala iscrpljuju?e i protiv interesa pacijenta, da Srbija još uvek nema Nacionalni registar za dijabetes te da se ta?an broj ovih bolesnika u Srbiji i ne zna.

Pomo?nica ministra o endokrinologiji

O problemima na Institutu za endokrinologiju Klini?kog centra Srbije, novinarka B92 Aleksandra Gazivoda razgovarala je sa pomo?nicom ministra zdravlja Ivanom Miši?.
Celo gostovanje pomo?nice ministra u Vestima TV B92 možete pogledati ovde:

[B92, 01.11.2009.]

Pročitaj više …

Mocart protiv infarkta!

Kada nam popusti najvažniji miši? u telu – srce – najbolji lek je muzika. Tajnu njene lekovitosti otkrili su još stari Grci, ali je srpski kardiolog Predrag Mitrovi? prvi koji je u svetu izra?unao koju vrstu muzike s kakvim dinami?kim karakteristikama treba da slušaju pacijenti koji boluju ?¢‚Ǩ?ìod srca?¢‚Ǩ¬ù.

On grupi bolesnika koji pate od povišenog ili sniženog krvnog pritiska, angine pektoris, koji su preživeli infarkt i operaciju srca, preporu?uje slušanje odre?ene muzike, bar dva puta po 12 minuta dnevno. Tako je nekima odredio da slušaju Mocarta ili Baha, drugima pop muziku, tre?ima ?¢‚Ǩ?ìVan Gog?¢‚Ǩ¬ù ili ?¢‚Ǩ?ìPartibrejkerse?¢‚Ǩ¬ù, a nekima se zalome Aca Lukas, Ceca, Silvana Armenuli?, Džej, Safet Isovi?… Ve?ini ljudi, kako je utvrdio, prija klasi?na muzika i na nju reaguju, iako je ne slušaju.
– Najvažnije je utvrditi koja vrsta muzike bolesniku najviše prija, kojeg tempa treba da bude muzika i da li treba da bude u duru ili u molu. Ako im se da pogrešna muzika koja ih nervira, njihovo stanje može da se pogorša – kaže Mitrovi?.
Svakom svom pacijentu on na CD nareže kompilacije lekovite muzike koju treba da slušaju dve godine. Ponekad, kaže on, nije lako izvu?i od bolesnika iskren odgovor na pitanje šta sluša, pa je Mitrovi? prinu?en da im pušta muziku i gleda njihove reakcije.

– Puštam im muziku raznih žanrova i gledam da li postoji reakcija zenice. Kad bolesnik ?uje muziku koja mu prija, zenice se obavezno prošire ili skupe. Kada odredim žanr, biram odgovaraju?i tempo na osnovu sr?ane frekvencije i u zavisnosti od pacijentove bolesti – objašnjava Mitrovi?.
Na primer, za snižavanje pritiska treba slušati muziku koja ima ritam od 80 do 100, a za anginu pektoris od 90 do 105. Ako sr?ani bolesnik ima i še?ernu bolest, tempo treba da bude izme?u 80 i 96.
– Jednoj starijoj gospo?i koja boluje od hipertenzije, še?era, angine pektoris, a imala je operaciju na srcu, posle ispitivanja i razgovora s njom preporu?io sam da sluša Edit Pjaf i ?Ö¬†arla Aznavura – kaže naš sagovornik.
Efekat je evidentan. Posle dve godine slušanja muzike, grupi od 370 bolesnika, isti?e Mitrovi?, opao je krvni pritisak i sr?ana frekvencija, a angina pektoris, sr?ani udar, operacije na srcu i smrtni ishodi postali su re?i – tvrdi Mitrovi?.
 
Od metala samo balade
Pošto je sve ve?i broj mladih koji dožive sr?ani udar, Mitrovi? im ?¢‚Ǩ?ìprepisuje?¢‚Ǩ¬ù rok balade, na primer, ?¢‚Ǩ?ìVan Goga?¢‚Ǩ¬ù i ?¢‚Ǩ?ìPartibrejkersa?¢‚Ǩ¬ù. Preporu?uje i hevimetal balade grupa ?¢‚Ǩ?ìMetalika?¢‚Ǩ¬ù, ?¢‚Ǩ?ìForiner?¢‚Ǩ¬ù, ?¢‚Ǩ?ìJurop?¢‚Ǩ¬ù, ?¢‚Ǩ?ìMotli kru?¢‚Ǩ¬ù…

[Alo!, 26.10.2009.]

 

Pročitaj više …

Eli Lili uskoro na srpskom tržištu

Ameri?ka farmaceutska kompanija “Eli Lili” uskoro stiže na srpsko tržište, rekao je potpredsednik ove kompanije Filip Prufer.

“U ovim izazovnim vremenima imamo ozbiljne namere u pogledu prisustva u Srbiji investiranjem i otvaranjem novog predstavništva kompanije Lili, jedne od deset najve?ih farmaceutskih kompanija u svetu”, rekao je Prufer na konferenciji za novinare.
Ova kompanija ve? neko vreme sara?uje sa lokalnim partnerima u Srbiji nude?i ograni?eni asortiman medicinskih proizvoda, uklju?uju?i one iz oblasti onkologije i lekove kao što su “cialis”, “forsteo” i humani insulini, kazao je on.
“Naši istraživa?ki napori su usmereni na ?etiri osnovne terapeutske oblasti – neuronauku, endokrine poreme?aje, kancer i kardiovaskularne bolesti”, kazao je Prufer i dodao da pored toga, zaposleni u kompaniji prate nau?ne inovacije koje su i van ovih kategorija bolesti.

Kompanija “Eli Lili” je 1990-ih je u Srbiji imala uspešnu saradnju sa “Galenikom”, od 2005. godine i sa kompanijom “Farmasvis”, a ima nameru da i dalje razvija partnerstvo na teritoriji Srbije, rekao je on.
Farmaceutska kompanija “Eli Lili” , sa sedištem u Indijanapolisu koju je 1876. godine osnovao Eli Lilly, danas ima oko 40.000 zaposlenih, istraživa?ke i razvojne kapacitete u osam zemalja, dok u[Ve?ernje  više od 50 zemalja vrši klini?ka ispitivanja.
Poznati lekovi ove kompanije le?e koronarne sindrome, bipolarne poreme?aje, kancer, depresiju, me?u kojima su “prozak”, “zipreks”, “iletin” i najnoviji lek protiv dijabetesa “byetta”.
     
[Ve?ernje novosti, 22.10.2009.]

Diabeta napomena: zbog predstoje?ih promena i vlasni?nih prestruktuiranja, došlo je do poreme?aja u snabdevanju doma?eg tržišta “Humulin” insulinima proizvo?a?a Eli Lili. Nadamo se skoroj stabilizaciji i nastavku nesmetanog snabdevanja.

 

Pročitaj više …