Vrti? samo po džepu

Roditeljima koji su podstanari ili su u stambenom kreditu mese?ne uplatnice za vrti? bi?e umanjene za deset odsto. Deci ?e se, bez obzira na ovu novu pogodnost, cena koriš?enja usluga obdaništa obra?unavati i dalje prema prihodima po ?lanu doma?instva. Isti popust ima?e i mališani oboleli od celijakije i dijabetesa, dok ?e roditelji trojki, ?etvorki i duplih blizanaca mese?no izdvajati upola manje novca nego do sada.
Ovo su novine koje donosi novi Pravilnik o uslovima i na?inu ostvarivanja prava na regresiranje troškova u beogradskim obdaništima. Propise je odobrio gradona?elnik Dragan ?Ѭêilas, a osmog dana od objavljivanja u Službenom listu grada Beograda, roditelji ?e mo?i da o?ekuju novi obra?un cena.
– Zloupotrebe i problemi koji su se javljali primenom starog pravilnika bi?e onemogu?eni – kaže Ljiljana Jov?i?, gradski sekretar za de?ju zaštitu. – Pobroja?emo sve prihode porodice koji su od uticaja, a roditelji su u obavezi da jednom godišnje, do aprila teku?e godine, dostave i uverenje Poreske uprave o svim ostvarenim prihodima za prethodnu godinu.
U kategoriju popusta, naglašava Jov?i?eva, za korisnike stambenih kredita ulaze samo oni koji kupuju prvi stan i kao dokaz roditelji bi trebalo da podnesu rešenje nadležne poreske uprave o osloba?anju od pla?anja poreza na promet nepokretnosti, a za podstanare – kopija ugovora zaklnog sa stanodavcem i overena kod nadležnog suda.
Stupanjem na snagu novog pravilnika izmeni?e se i regresna skala, odnosno bi?e ukinut procenat u?eš?a roditelja u ceni od 6,07 odsto, odnosno oni koji su pla?ali 694 dinara, jer je uo?eno da je ovaj iznos nerealno nizak. Ova cifra se dodatno umanjuje kada se uzme u obzir da kada u vrti? ide dvoje dece. Naime, njihove mese?ne uplatnice se tada smanjuju za još 20 odsto po mališanu.

Brojke
20 odsto mališana u gradskim obdaništima pla?a najnižu cenu
2.500 roditelja prijavilo lažne prihode, otkriveno u kontroli

Ostali popusti
Pravo na regresiranje svih troškova boravka u predškolskoj ustanovi imaju i deca ratnih vojnih invalida prve i ?etvrte grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine, kao i deca korisnika materijalnog obezbe?enja porodica, ostvarenog po propisima o socijalnoj zaštiti.
Za samohrane roditelje predvi?eno je da se pre utvr?ivanja prava na regres, prihodi umanjuju za 25 odsto, a zatim se u zavisnosti od broja ?lanova doma?instva, utvr?uje mese?ni iznos.

Ranije u jasle
Od slede?e godine u jaslicama ?e boraviti bebe stare šest meseci u grupama sa sedam polaznika. Pošto im je potrebna posebna ishrana, u obdaništima ?e se pripremiti prostorije koje ?e biti pretvorene u mle?ne kuhinje, najavljuju iz Sekretarijata za de?ju zaštitu.
Zbog toga ?e se iz gradske kase finansirati projekti nevladinih organizacija “Pre prvog koraka”, a uz njihovu pomo? ?e se roditelji pripremati za polazak dece u jasle.
Sekretarijat za de?ju zaštitu planira i uvo?enje petodnevnog programa, pa ?e vrti?i pružati usluge roditeljima koji zbog neredovnog radnog vremena imaju potrebu da ostave decu na pet dana, a po istom principu ?e funkcionisati i ?uvanje mališana na sat.

[Ve?ernje novosti, 02.11.2009.].

Leave a Reply