STATUT SAVEZA

Dijabetološki savez Srbije

STATUT 

Zrenjanin, 30. mart 2013.

U skladu sa odredbama čl. 10. 11. i 12. Zakona o udruženjima (Službeni list RS, br. 51/09) na osnivačkoj skupštini održanoj 30. marta 2013. god. u Zrenjaninu usvojen je sledeći

S T A T U T  S A V E Z A

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Savez Udruženja za borbu protiv dijabetesa Дијабетолошки савез Србије (u daljem tekstu: Savez) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme kao krovna organizacija udruženja građana Srbije koja se bave promocijom zaštite od dijabetesa i strukovna organizacija zdravstvenih radnika u oblasti dijabetesa radi ostvarivanja cilja podizanje opšte pažnje na problem šećerne bolesti u oblasti zaštite zdravlja.

Ciljevi Saveza

Član 2.

Ciljevi Saveza su :

 1. Zastupanje interesa osoba sa dijabetesom
 2. Povećati procenat dijagnostikovanih osoba sa dijabetesom stalnim javnim aktivnostima
 3. Promovisati zdrave stilove života kako bi se dijabetes odložio kod onih koji su u riziku da ga dobiju
 4. Onima koji već znaju da imaju dijabetes pružiti što više informacija kako bi sa dijabetesom što lakše živeli (organizovanjem tribina, predavanja i drugih javnin manifestacija)
 5. Kontaktom sa medijima, lokalnim samoupravama i državnim institucijama unapređivati stav onih koji donose odluke prema problemu dijabetesa

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva :

(1) organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama stručne skupove, seminare, tribine, radionice i druge oblike obrazovanja u ovoj oblasti;
(2) objavljuje knjige i druge publikacije iz oblasti zaštite od šećerne bolesti, u skladu sa zakonom;
(3) sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave informisanjem i obrazovanjem građana u skladu sa ciljevima;
(4) organizuje studijske posete relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
(5) prikuplja i stavlja na raspolaganje u odgovarajućoj formi relevantnu literaturu i publikacije od interesa za korisnike usluga Saveza;
(6) sprovodi različite medijske i marketinške kampanje u skladu sa svojim ciljevima;(7) organizuje redovna i periodična istraživanja pojava u društvu (ankete, panel uzorci i dr.), samostalno ili u saradnji sa specijalizovanim agencijama;
(8) zastupa ljudska prava osoba sa dijabetesom i članova njihovih porodica;
(9) omogućuje pravno zastupanje i pomoć osobama sa dijabetesom;
(10) zastupa prava pacijenata sa dijabetesom;

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Saveza je Дијабетолошки савез Србије. Naziv Saveza na stranom jeziku je: Diabetes Association of Serbia (engleski jezik)

Skraćeni naziv je: Дијабетолошки савез

Savez ima sedište u Zaječaru, ulica Rasadnička bb. Savez svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Дијабетолошки савез Србије nema individualne članove već se članom Saveza postaje učlanjivanjem u neko od udruženja članica Saveza.

Član Saveza može biti svako udruženje građana koje se bavi dijabetesom i koje prihvati Statut i ostale akte Saveza i preda prijavu za učlanjenje u Savez službenoj osobi Saveza.

Prijava mora biti podržana od strane najmanje dva udruženja, članica Saveza.

Ako u Savezu već postoji udruženje koje je vezano za istu teritoriju ili istu profesionalnu ili promotivnu delatnost, potrebno je da udruženje kandidat bude podržano i od ove organizacije.

Individualni članovi udruženja članica Saveza automatski postaju članovi Dijabetološkog saveza Srbije.

Član 6.

Odluku o prijemu udruženja koje se bavi dijabetesom u Savez donosi Upravni odbor u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave za učlanjenje u Savez i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Savez može imati počasne članove. Oni nisu u obavezi da plaćaju članarinu. U radu Saveza mogu učestvovati savetodavno, ali nemaju pravo glasa.

Počasni član je svako lice koje Skupština Saveza, zbog postignutih rezultata i naročitih zasluga u sprovođenju ciljeva Saveza, na predlog Upravnog odbora, proglasi počasnim članom.

Prava redovnih članova su:

 • da učestvuju u radu Saveza, prisustvuju sastancima Saveza i drugim aktivnostima;
 • da daju svoje predloge i donose odluke u skladu sa Statutom;
 • da biraju i budu birani u organe Saveza.

Dužnosti članova su:

 • da rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza;
 • da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih normativnih akata Saveza, kao i odluka organa Saveza;
 • da se svestrano zalažu za čuvanje ugleda i afirmaciju Saveza;
 • da redovno plaćaju članarinu;

Članstvo u Savezu prestaje:

 • istupanjem iz udruženja koje je član Saveza;
 • isključenjem iz udruženja koje je član Saveza;
 • prestankom rada udruženja-člana Saveza;
 • isključivanje iz Saveza udruženja preko koga je član Saveza;

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Savezu može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Saveza.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Savezu.

Then there are techniques you may get one if you’re looking for a research and essay writing service. There are online companies that you can use to locate a good one. The benefit of using an internet service is that you may save yourself money and time. There is A writing service paper writer a very significant part getting a good grade on an essay. 1 method to locate a fantastic service would be to attend a website where they rate the services available to prospective clients. You can also inquire at your school. The last approach to find a writing service that is good is to go to a site that specializes in research services.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Udruženje koje je član Saveza ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim Udruženjima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Saveza;
2) preko svojih predstavnika učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Saveza;
3) predstavnici Udruženja budu birani u organe Saveza;
4) budu blagovremeno i potpuno informisana o radu i aktivnostima Saveza.

Udruženje je dužno da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Saveza;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Saveza;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje Udruženju poveri Upravni odbor Saveza.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Saveza su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 9.

Skupštinu Saveza čini po jedan delegat iz svakog Udruženja.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Saveza;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Saveza;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Saveza neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Saveza, koji se stara o sprovođenju ciljeva Saveza koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Savez u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Savez i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Saveza.

Član 12.

Upravni odbor:

1) rukovodi radom Saveza između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Saveza;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Saveza;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje dva Udruženja koje su članice Saveza i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Saveza za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Saveza.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova. Upravni odbor na sastanke poziva sve bivše Predsednike Saveza ali oni ne ulaze u kvorum i nemaju pravo glasa.

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Saveza i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 14.

Rad Saveza je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Saveza, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Saveza podnose se članovima na sednici skupštine Saveza.

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Savez uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Savez je članica International diabetes federation (IDF) sa sedištem u Briselu, Belgija.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 16.

Savez pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Savez može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti brige o dijabetesu.

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 17.

Savez se neće baviti privrednim delatnostima.

Prestanak rada Saveza

Član 18.

Savez prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Saveza, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom Saveza u slučaju prestanka rada Saveza

Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Saveza preneće se srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Izgled i sadržina pečata

Član 20.

Savez ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Дијабетолошки савез Србије a u donjoj Зајечар. U sredini ispisano je ime Saveza na engleskom jeziku Diabetes Association of Serbia.

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 22.

Ovaj statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Saveza.

Predsedavajući osnivačke skupštine Saveza

Stela Prgomelja

________________________

(ime i potpis)