Po lek sa 50 dinara

Pacijenti ?e od 15. oktobra pla?ati participaciju od 50 dinara na lekove i preglede. Odlukom Vlade Srbije, sa 40 na 50 dinara poskupela je osnovna fiksna participacija koja se pla?a za svaku kutiju leka i pregled. Ostala u?eš?a pacijenata u troškovima le?enja – procentualna participacija za lekove i implante, i fiksna za dijagnosti?ke procedure, ostaju nepromenjena.

Ovo je drugi put ove godine da poskupljuje participacija. Prvo je u jauaru duplirana sa 20 na 40 dinara, a sada je, na predlog Upravnog odbora Republi?kog zavoda za zdravstveno osiguranje i uz saglasnost Ministarstva zdravlja, korigovana za još 10 dinara naviše. Obrazloženje je da se prebacivanjem tereta na one koji imaju nadokna?uju pove?ani troškovi le?enja.

– Najsiromašnije kategorije stanovništva su zašti?ene, jer ne pla?aju participaciju – kaže Vladan Ignjatovi?, pomo?nik direktora RZZO. – Više od 1,2 miliona ljudi, koji su zdravstveno osigurani kao gra?ani bez prihoda, ne pla?aju fiksno u?eš?e u troškovima le?enja. Participacije su oslobo?eni i oni sa primanjima ispod utvr?enog materijalnog cenzusa. Potvrde o osloba?anju participacije, po ovom osnovu, dosad je uzelo više od 350.000 osiguranika.
Participacije trenutno mogu da se oslobode svi koji sa prihodom do 19.000 žive sami, ili ako u zajedni?kom doma?instvu nemaju ve?a primanja od 13.000 po ?lanu.

Prihod
Samo od fiksne participacije za lekove godišnje se prikupi oko tri milijarde dinara, a od u?eš?a pacijenata u drugim troškovima le?enja i pregleda (ne ra?unaju?i procentualnu participaciju za lekove), još oko ?etiri milijarde dinara. Taj novac ide u budžet zdravstvenih ustanova koje su i naplatile participaciju.

[Ve?ernje novosti, 09.10.2009.]

 

 

 

.

Leave a Reply