Od insulina više ne zavisi 350 pacijenata

Specijalna bolnica ?¢‚Ǩ?æMerkur?¢‚Ǩ?ì u Vrnja?koj Banji

Vrnja?ka Banja – Zahvaljuju?i terapijama i edukaciji u Specijalnoj bolnici ?¢‚Ǩ?æMerkur?¢‚Ǩ?ì u Vrnja?koj Banji 350 dijabeti?ara zavisnih od insulina prestalo je da uzima taj lek u proteklih godinu dana. U ovoj bolnici je u proteklih 12 meseci boravilo 11.790 dijabeti?ara koji koriste insulin o trošku Republi?kog zavoda za zdravstveno osiguranje. Osim onih koji su u potpunosti prestali da koriste insulin, ve?ini pacijenata posle le?enja zna?ajno je smanjena dnevna doza koju koriste.


 

Prema re?ima mr Dejana Stanojevi?a, direktora ?¢‚Ǩ?æMerkura?¢‚Ǩ?ì, ustanova je ove godine ostvarila 81.003 bolesni?kih dana.
– Veoma smo sre?ni zbog ?injenice što je nakon desetodnevnog tretmana iz ?¢‚Ǩ?æMerkura?¢‚Ǩ?ì svojim ku?ama otišlo 350 dijabeti?ara, koji u daljem le?enju od ove bolesti 21. veka više ne?e morati da uzimaju insulin. Osim toga, analizom smo utvrdili, da je doza tog leka kod svih 11.790 dijabeti?ara koji su do sada boravili u našoj ustanovi, smanjena za 21,48 odsto. To pokazuje da po kvalitetu le?enja ove bolesti uopšte ne zaostajemo za najrazvijenijim zemljama Evrope i sveta. Ako se tome doda i podatak smanjenja telesne težine pacijenata, onda je uspeh medicinskih stru?njaka naše bolnice još ve?i – kaže Stanojevi?. On isti?e da ovoj kategoriji bolesnika pružaju i druge zdravstvene usluge poput snimanja krvnih sudova, laserskih intervencija na krvnim sudovima o?nog dna, kompletna laboratorijska ispitivanja sa preko 20 kontrolnih merenja še?era. Edukacija dijabeti?ara predstavlja, kažu u ovoj ustanovi, svojevrsnu ?¢‚Ǩ?æMerkurovu?¢‚Ǩ?ì školu u kojoj bolesnici sti?u znanja o tome šta je neophodna fizi?ka aktivnost, kako treba pravilno da se hrane te, ako su zavisni od insulina, koju dozu tog leka sebi treba svakodnevno da daju nakon povratka ku?i.
– Dosadašnji rezultati le?enja dijabeti?ara pokazuju da je ostvaren cilj u delu zdravstvenog sistema koji se bavi dijabetesom, kao i da je postignuto potpuno zadovoljstvo pacijenata uvo?enjem Programa edukacije, koji je u funkciji borbe protiv komplikacija i invalidnosti pacijenata od še?erne bolesti – isti?e dr Dragana živojinovi?, na?elnica ?¢‚Ǩ?æMerkurove?¢‚Ǩ?ì endokrinološke službe.
Prema podacima RZZO u Srbiji ima oko 60.000 dijabeti?ara koji primaju insulin. Pravo na destodnevni boravak, rehabilitaciju i edukaciju u Specijalnoj bolnici ?¢‚Ǩ?æMerkur?¢‚Ǩ?ì u Vrnja?koj Banji, kako isti?u u tom Zavodu, imaju osiguranici kojima su overene zdravstvene knjižice i koji pribave uput od izabranog lekara za stacionarnu rehabilitaciju, kao i mišljenje lekara specijaliste interne medicine, a iz koga se vidi da primaju insulinsku terapiju.

[Blic, 09.10.2009.].

Leave a Reply