Gojaznost razlog za diskriminaciju

Diskriminacija Amerikanaca s viškom telesne težine gotovo je isto toliko izražena kao rasna diskriminacija, ukazuje studija obavljena na Univerzitetu Jejl.

Koriste?i rezultate istraživanja obavljenog na 2.300 Amerikanaca, stru?njaci s tog univerziteta ustanovili su da se pet odsto muškaraca i 10 odsto žena žalilo kako su bili diskriminisani zbog svoje težine – po?ev od toga da su se prema njima grubo ophodili u svakodnevnom životu, do odbijanja poslodavaca da ih zaposle, preneo je Rojters.

Me?u ispitanicima koji su ozbiljnije gojazni, odnosno ?iji je indeks telesne mase preko 35, oko 40 odsto je prijavilo diskriminaciju zbog težine.

Kod žena je po u?estalosti to bila tre?a vrsta diskriminacije, posle one zbog godina i diskriminacije na polnoj osnovi. Me?u svim ispitanicima, i muškim i ženskim, ova vrsta diskriminacije zauzima ?etvrto mesto, posle diskriminacije zbog pola, godina i rasne pripadnosti.

Stru?njaci s Jejla zalažu se za to da se pove?a svest stanovništva o diskriminaciji zbog telesne težine i njenim posledicama, kao i da se poboljša na?in na koji se gojazne osobe prikazuju u ameri?kim medijima. Oni isti?u da bi ljudi s viškom kilograma trebalo da budu i pravno zašti?eni od ove vrste diskriminacije.

U istraživanju obavljenom izme?u 1995. i 1996. godine u?estvovalo je 2.290 Amerikanaca starih izme?u 25 i 74 godine. Od njih je traženo da navedu da li su ikada bili žrtve rasne, verske, polne ili bilo kakve druge diskrimacije, uklju?uju?i i diskrimnaciju zbog telesne težine.

Me?u ženama koje su prijavile ovu vrstu diskrimacije, 60 odsto ih je to doživelo na poslovnom planu – nisu bile primljene na posao, ili su ih zaobilazila unapre?enja, ili su nepravdano otpuštane …

Mnoge ispitanice prijavile su i svakodnevnu opštu diskriminaciju – da se s njima postupa s manje poštovanja i ljubaznosti ili da se na njih "gleda kao na manje vredne".

ženski ispitanici su, ina?e, dvostruko ?eš?e prijavljivali diskriminaciju zbog gojaznosti nego muškarci, što i nije ?udo kad se imaju u vidu strogi i nerealni ideali vitkosti koji se naturaju ženama u SAD, naglašavaju istraživa?i s Jejla.

Pokazalo se tako?e da su žene žrtve diskrimancije i kad imaju samo umeren višak kilograma, dok su samo jako gojazni muškarci prijavljivali diskriminaciju koja se mogla meriti sa onom kojoj su izložene gojazne žene.

[B92, 15.04.2008.] 

.

Leave a Reply