Usvojen zakon o javnom zdravlju

Skupština Srbije usvojila Zakon o javnom zdravlju, koji bi, prema navodima predlaga?a, trebalo da unapredi nivo zdravstvene zaštite gra?ana i o?uva njihovo zdravlje.

Zakonom je utvr?eno da u obezbe?ivanju i sprovo?enju javnog zdravlja u Srbiji aktivno u?estvuju zdravstvena služba, organizacija za zdravstveno osiguranje, vaspitno-obrazovne i druge ustanove, privredna društva, javna preduze?a, preduzetnici, Crveni krst Srbije, udruženja, crkve i verske zajednice, gra?ani, jedinice lokalne samouprave, Vojvodina i Srbija.

Propisano je da zavodi za javno zdravlje svake dve godine dostavljaju izveštaje o zdravlju stanovništva na teritoriji za koju su osnovani.

Zavod za javno zdravlje Srbije, na osnovu izveštaja i sopstvenih analiza, izra?uje i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja petogodišnji izveštaj o zdravlju stanovništva, koji služi kao osnova za planiranje zdravstvene politike.

Zakonom je propisano da društvena briga za javno zdravlje pored ostalog obuhvata utvr?ivanje politike i strategije javnog zdravlja, pra?enje zdravstvenog stanja stanovništva i identifikovanje zdravstvenih problema na nivou Srbije, planiranje, utvr?ivanje glavnih zadataka, donošenje posebnih programa u oblasti javnog zdravlja, utvr?ivanje i sprovo?enje mera poreske i ekonomske politike kojima se podsti?u zdravi stilovi života, obezbe?enje uslova za zdravstveno vaspitanje i obrazovanje stanovništva i obezbe?ivanje uslova za brzo reagovanje u elementarnim i drugim ve?im nepogodama i vanrednim prilikama.

Sredstva za ostvarivanje delatnosti u oblasti javnog zdravlja obezbe?uju se iz budžeta Srbije, Pokrajine, grada i opštine, od organizacije zdravstvenog osiguranja, prodajom usluga i proizvoda koji su u neposrednoj vezi s delatnoš?u zdravstvene ustanove i obavljanjem nau?no-istraživa?ke i obrazovne delatnosti, od legata, poklona.
 
Zakon o transfuziološkoj delatnosti

Skupština je usvojila i Zakon o transfuziološkoj delatnosti, kojim se ure?uju na?in, postupak, uslovi, nadzor i organizacija transfuziološke delatnosti.

Transfuziološka delatnost obuhvata planiranje, prikupljanje, testiranje, preradu krvi i komponenata krvi, bez obzira na njihovu namenu, i ?uvanje, upravljanje, distribuciju, snabdevanje i izdavanje krvi i komponenata krvi namenjenih transfuziji.

Zakonom je propisano da Srbija u ostvarivanju društvene brige za zdravlje stanovništva obezbe?uje uslove za snabdevanje stanovništva dovoljnom koli?inom kvalitetne i bezbedne krvi i komponenata krvi.

Zdravstvenoj ustanovi može se izdati dozvola za obavljanje transfuziološke delatnosti, ako ispunjava uslove u pogledu kadra, prostora i opreme za obavljanje tog posla.

Bliže uslove u pogledu kadra, opreme i prostora za obavljanje transfuziološke delatnosti propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje transfuziološke delatnosti podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, preko Uprave za biomedicinu.

Zakon utvr?uje da davaoci krvi i komponenata krvi mogu biti punoletne osobe do 65 godina za koje nadležni doktor medicine utvrdi da ne postoje medicinski razlozi koji bi mogli uzrokovati ošte?enje zdravlja davalaca ili primalaca krvi. Davanje krvi je dobrovoljno, besplatno i anonimno.

Kako je utvr?eno, osoba koja ho?e da da krv ili komponente krvi mora biti obaveštena o mogu?im reakcijama tokom uzimanja krvi, obimu testiranja krvi, kao i zaštiti podataka o li?nosti. Osoba koje ho?e da da krv ili komponente krvi dužna je da pre svakog davanja krvi ili komponente krvi popuni upitnik i svojim potpisom potvrdi verodostojnost podataka. Pre svakog davanja krvi ili komponente krvi, nadležni doktor medicine obavezan je da pregleda osobu koja daje krv. Osoba koja daje krv mora biti obaveštena o mogu?nosti da odustane od davanja pre otpo?injanja postupka, kao i o mogu?nosti odbijanja davanja, odnosno mogu?nosti povla?enja saglasnosti, u bilo kom trenutku u toku davanja.

Ovlaš?ena transfuziološka ustanova utvr?uje mere koje obezbe?uju da se krv i komponente krvi prikupljaju, testiraju, prera?uju, ?uvaju, distribuiraju i izdaju na teritoriji Srbije, na na?in koji omogu?ava pra?enje krvi i komponenata krvi od davaoca krvi do primaoca krvi i obratno.
 
Zakon o transplantaciji

Skupština je usvojila i Zakon o transplantaciji, koji ure?uje pitanja koja su od zna?aja za organizaciju i sprovo?enje transplantacije organa ili delova organa.

Zakonom je utvr?eno da se postupak transplantacije može obavljati samo ako je to medicinski opravdano, odnosno ako je to najpovoljniji na?in le?enja. Utvr?eno je da je u postupku transplantacije zabranjeno nuditi ili davati bilo kakvu naknadu ili drugu imovinsku, neimovinsku korist davaocu organa, a zabranjeno je i reklamiranje potreba za organima, oglašavanje doniranja i davanja nov?ane naknade ili druge materijalne ili nematerijalne koristi.

Zabranjeno je i reklamiranje zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika koji obavljaju postupak transplantacije u sredstvima javnog informisanja i na drugim nosiocima oglasnih poruka. Zakon propisuje zabranu trgovine organima.

Ako za pojedini organ umrlog davaoca u Srbiji nije mogu?e na?i odgovaraju?eg primaoca organa sa republi?ke liste ?ekanja, organ se može ponuditi odgovaraju?oj me?unarodnoj organizaciji, me?unarodnoj instituciji i stranoj državi s kojima je uspostavljena uzajamna saradnja za razmenu organa radi le?enja.

Zakonom je propisano da su podaci o davaocu i primaocu organa službena tajna, koju su dužna da ?uvaju sve osobe koje u?estvuju u postupku transplantacije i lica kojima su ti podaci dostupni.

Uzimanje organa od živog davaoca organa dozvoljeno je pod uslovom da je živi davalac organa dao pismeni pristanak koji je izraz njegove slobodne volje.

Uzimanje organa od umrle osobe može se izvršiti isklju?ivo posle dijagnostikovanja i utvr?ivanja moždane smrti na osnovu medicinskih kriterijuma u skladu sa zakonom.

Zakon utvr?uje osnivanje Uprave za biomedicinu koji ?e biti organ u sastavu Ministarstva zdravlja.

Zakonom je propisano da je doniranje organa dobrovoljno i bez finansijske nadoknade, osim nadoknade nužnih troškova.

Skupština je usvojila i Zakon o transplantaciji ?elija i tkiva kojim se ure?uju dobijanje, doniranje, testiranje, obrada, o?uvanje, skladištenje i distribucija ljudskih ?elija i tkiva namenjenih za primenu kod ljudi. Ure?uje se i osnivanje banaka ?elija i tkiva, nadzor nad sprovo?enjem ovog zakona i obavljanje odre?enih poslova državne uprave u oblasti transplantacije ?elija i tkiva.
 
Zakon o le?enju neplodnosti

Skupština je usvojila i Zakon o le?enju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplo?enja kojim se ure?uju uslovi i na?in le?enja neplodnosti kod muškaraca i žena.

Zakonom je utvr?eno da se na?elo medicinske opravdanosti biomedicinski potpomognute oplodnje ostvaruje u slu?aju kada le?enje neplodnosti drugim postupcima nije mogu?e ili ima zna?ajno manje šanse za uspeh, ako to ne dovodi do neprihvatljivog rizika po zdravlje, život i bezbednost majke, odnosno deteta.

[EMportal, Beta, 01.09.2009.]

Diabeta napomena: kada bude ažuriran sajt Parlamenta, mo?i ?ete da preuzmete Zakon na ovoj strani

 

.

Leave a Reply