Novi Sad: Loše zdravlje komunalaca

Novi Sad — Zdravlje radnika u novosadskim komunalnim preduze?ima veoma narušeno ?¢‚Ǩ‚čú 60 odsto su puša?i, 3/4 zaposlenih ima povišen holesterol, a 20 odsto i povišen še?er.

Rezultate analize objavio je Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Novi Sad”. Uprkos takvom zdravstevnom stanju, radnici retko odlaze lekaru, osim kada im to firme organizuju. Naporne fizi?ke poslove u javnim komunalnim preduze?ima rade i žene.

U “Gradskom zelenilu” one mahom obavljaju poslove na sadnji cve?a i ure?enju parkova, u svim klimatskim uslovima i godišnjim dobima.

Tri do ?etiri kafe tokom radnog vremena, najmanje pola pakle cigareta, uz obavezni burek i jogurt, gotovo su neizostavni deo svakodnevice velikog broja zaposlenih u Srbiji, bez obzira da li rade kancelarijske ili terenske poslove.

Takozvani “terenci” su, uz to, na poslu izloženi i nekim drugim mogu?im rizicima po zdravlje, poput radnika u novosadskom preduze?u “Vodovod i kanalizacija”, koji svoj posao ?esto obavljaju na otvorenom, u otežanim uslovima, povremeno i uz pomo? zaštitne opreme zbog opasnih hemikalija.

Zbog toga su podvrgnuti ?estim lekarskim pregledima.

“Idemo ?esto na preglede, jednom godišnje je detaljni pregled, ostalo na šest meseci. Kad su slave, uvek malo mrsimo, šta ?emo. Pušim, ali sad mislim da prestanem”, pri?a jedan od radnika.

“Zimi nam je hladno, ali mora se podneti. To je svakodnevni fizi?ki rad i sad ve? uti?e dosta na moje zdravlje. ?Ö¬†to sam starija, sve više uti?e na kostobolju. I koleginice imaju zdravstvenih problema, neke se žale, neke ?ute i trpe”, svedo?i jedna radnica.

“Mi žene vodimo ra?una, išle smo preko firme na sve preglede, doduše, bilo je to pre tri godine. Muškarci ?eš?e idu, svake godine, a mi ne?¢‚Ǩ¬ù, dodaje njena koleginica.

Komentarišu?i poražavaju?e rezultate analize Higijenskog zavoda, gradona?elnik Novog Sada Igor Pavli?i? kaže da su javna preduze?a u sistemu zdravstvene zaštite i da postoji obaveza odlaska radnika na periodi?ne i redovne preglede.

“To je problem kao i kod svih ljudi, što reagujemo tek kad se nešto desi. Mi ?emo raditi na edukaciji u javnim preduze?ima, da bi ukazali na potrebu blagovremene kontrole i da bi se u fazi uzroka moglo ukazati na bolest, a ne u fazi posledice”, kaže Pavli?i?.

Gradona?elnik je najavio da ?e se ubudu?e, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, ve? od vrti?a raditi na uvo?enju u ishranu organske i zdrave hrane, kao i u osnovnim i srednjim školama.

Grad je za to, prema njegovim re?ima, spreman da izdvoji zna?ajna nov?ana sredstva.

[B92, 06.01.2009.].

Leave a Reply