Od ponedeljka novi preparati za tip2

Od ponedeljka novi preparati za le?enje dijabetesa

Za obolele od še?erne bolesti, od ponedeljka ?e se na tržištu u Srbiji pojaviti novi lekovi za kontrolu dijabetesa, koji doprinose i da se o?uvaju ?elije koje prirodno lu?e insulin, najavili su danas predstavnici farmaceutska kompanija “Merk ?Ö¬†arp i Dom”.

Na konferenciji za novinare, regionalni direktor kompanije Atle Skatebol objasnio je da se inhibitori dipeptidil peptidaze – 4 (DPP 4) unose oralno, a poja?avaju prirodne supstance u organizmu koji doprinose snižavanju še?era u krvi. On je rekao da se kontrola še?era u krvi ostvaruje pove?anjem koncentracije hormona inkretina koji uti?e na regulaciju glukoze kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2. Od dijabetesa boluje više od 230 miliona ili oko 6 odsto odraslih širom sveta, a kako je bolest progresivna zahteva kombinovanu terapiju. Usled zahtevnosti terapije i brojnih neželjenih efekata kao što su hipoglikemija (izuzetno nizak še?er u krvi) i pove?anje telesne mase dva od tri pacijenta se ne pridržava propisane terapije, kazao je dr Nebojša Lali?.

Podse?aju?i da je dijabetes vrsta bolesti kod koje nema izle?enja i trajne terapije, ve? se terapije moraju prilago?avati nakon nekog vremena, on je rekao da se stoga prirodno išlo ka razvoju novog, druga?ijeg pristupa u le?enju. Dr Lali? je istakao da se ovi preparati koriste, pre svega, u prvim fazama bolesti i da mogu odložiti primenu insulina, ali da ih je mogu?e koristiti uporedo sa insulinskom terapijom. On je podsetio da je dijabetes povezan za nizom drugih zdravstvenih komplikacija, kao što su kardiovaskularna oboljenja, neurološka oboljenja i gubitak vida. Prema re?ima Nebojše Jankovi?a iz MSD, novi lekovi koje je odobrila i Republi?ka agencija nude kontrolu koncentracije glukoze uz mnogo bolju podnošljivost.

Stru?njaci su upozorili da države širom sveta izdvajaju zna?ajna sredstva za le?enje oboljenja povezanih sa dijabetesom, a dijabetes poprima dimenzije pandemije koja ozbiljno uti?e ne samo na zdravlje pojedinca, ve? i na celokupnu društveno-ekonomsku sliku sveta. Preparati poput inhibitora koji odlažu po?etak insulinske terapije i aktivno doprinose o?uvanju bioloških funkcija organizma predstavlja novu klasu terapija kojima se poboljšava kvalitet života obolelima, ocenili su predstavnici farmaceutska kompanija “Merk ?Ö¬†arp i Dom” .

[Tanjug, 25.09.2008]



.

Leave a Reply