Rad i sposobnost za rad

Rad je sastavni deo aktivnosti svakog zdravog čoveka, a posebno dijabetičara, pošto njegovo zdravstveno stanje zahteva angažovanost i kretanje. Ovo ponašanje se odnosi na sve dijabetičare (kao zdravi ljudi), izuzev onih koji imaju smetnje izazvane oštećenjem srca, bubrega, pluća ili jače hipertenzije (povećanog krvnog pritiska).

Mlad dijabetičar (šećerna bolest dobijena u detinjstvu) treba da se psihički i fizički razvije u normalnu ličnost (pod uslovom da su primenjene sve mere savremenog lečenja). On je sposoban za normalno školovanje, ali kod njega treba probuditi interesovanje za obrazovanje u strukama koje neće kasnije zahtevati prekvalifikaciju (u slučaju da to zdravstveno stanje zahteva). Tako, pravilna profesionalna orijentacija, blagovremeno sagledana, postaje snažan motiv za rad u budućoj profesiji.

Postoje struke koje su nepodobne za profesiju dijabetičara, kao što su pekar, poslastičar, kuvar, rad sa životnim namirnicama i dr., zbog trajnog iskušenja između degustacije svoga proizvoda i određenih potreba prema svom zdravlju. Takođe, nepodobne su i struke u kojima može da se ugrozi fizička bezbednost zbog nepredviđenih hipoglikemijskih pojava, kao što su profesionalni vozači, mašinovođe i dr., što povlači i određene zakonske i moralne posledice.

Smena i noćni rad

Dijabetičar je uslovno spospoban za rad u popodnevnoj smeni, pošto je kompletan način lečenja postavljen tako da je njegova fiziološka regularnost vezana za prepodnevni rad. Međutim, malim korigovanjem dnevnog unosa hrane dijabetičar može da se prilagodi za rad u popodnevnoj smeni, ali pod uslovom da taj rad nije "rad pod normom" (u industriji, fabrikama i dr.), nego odgovarajući obim rada koji se po količini uključuje u određeni vremenski period (nedeljno, mesečno). Uslovna sposobnost za rad u popodnevnoj smeni odnosi se na dijabetičare koji se leče svim vidovima terapije (dijeta, dijeta i tablete, insulin), a imaju "stabilno" ponašanje dijabetesa na manjim dozama insulina.

Dijabetičari nisu sposobni za noćni rad iz razloga što gube ritam redovnog načina lečenja, čime bitno doprinose oštećenju svog zdravlja, stvarajući uslove za preranu invalidnost, koja je prvenstveno štetna za njih same, a u širem planu za društvenu zajednicu i porodicu obolelog.

Ocena sposobnosti za rad
Ocena sposobnosti ili nesposobnosti za određeni rad jeste najčešći problem dijabetičara koji više godina boluju od šećerne bolesti i imaju mali radni staž, a rade na poslovima koji su takve prirode da su u raskoraku sa njihovim fizičkim zdravljem. Sama šećerna bolest je izuzetno retko predmet ocenjivanja sposobnosti za rad (teški, nestabilni oblici), ali su zato njene posledice (oboljenja krvnih sudova, srca, bubrega i dr.) najčešći predmet za ovakvu procenu.

Oštećenja većeg obima sa posledicama na funkciju vitalnih organa česti su razlog prevremene invalidnosti ili prevremenog penzionisanja. Mladi invalid, penzioner, ima pred sobom jedan problem – da reši pitanje svog opstanka preko dobijene invalidnine ili penzije. Međutim, mlad invalid ili penzioner ostaje nezadovoljna ličnost, jer ovakvim rešenjem svoje egzistencije ne rešava zadovoljavanje i svojih potreba ili potreba porodice. Ovo je osnovni razlog da dijabetičar blagovremeno brine o svom zdravlju, odlažući što je moguće više pojavu bitnijeg oštećenja zdravlja.

Blagovremena profesionalna orijentacija dijabetičara bitnije doprinosi smanjenju invalidnosti, a njihovo kompletno lečenje im omogućava dug, normalan i bezbrižan život.

Dijabetičar je po pravilu dobar radnik (ima potrebu da se dokazuje), pa ne zaslužuje nesocijalne mere ponašanja od strane pojedinaca (najčešće neukih) u sredini u kojoj radi ili živi. Svaki dijabetičar je svestan činjenice da su život i zdravlje jedini i da je u njegovom ličnom i interesu porodice da ih čuva.

Prekvalifikacija za rad je najčešći problem mladog dijabetičara (ređe starijeg). Dokvalifikacija je uglavnom problem starijih dijabetičara (bolest dobijena u srednjim godinama), koji su se bavili poslovima koji sada ne odgovaraju njihovom zdravstvenom stanju. Osim ovih mogućnosti, za dijabetičara može da se nađe izlaz u promeni radnog mesta u okviru iste kvalifikacije.

Dijabetičari su nesposobni za vojnu službu.

.

Leave a Reply